Zpracování osobních údajů

Základní informace

Na základě tohoto dokumentu vám sdělujeme informace ohledně Vašich osobních údajů, které nám sdělujete v souvislosti s koupí či rezervací zboží v internetovém obchodě www.erectmax.cz. Tato informace je Vám sdělována v souladu s článkem 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“), které je přímo právně závazné i na území České republiky.

Provozovatel webu erectmax.cz, Veronika Honsová, IČ: 1283553, se sídlem: Přípotoční 340, 250 65, Bašť, je správcem Vašich osobních údajů, které pro dále uvedené účely shromažďuje, disponuje s nimi, a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování (dále jen: „Správce“).

Jaké osobní údaje zpracováváme

Za osobní údaje jsou dle Nařízení považovány veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (tj. o Vás); kterou se rozumí fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Vy nám na základě Vaší objednávky zboží sdělujete tyto osobní údaje:
– jméno a přímení,
– adresa Vašeho bydliště,
– telefonní spojení,
– e-mail,
(dále jen „Osobní údaje“).

Zdroj osobních údajů

Jak je uvedeno výše, Osobní údaje nám sdělujete v souvislosti s objednávkou námi nabízeného zboží, a to právě za účelem vyřízení Vaší objednávky, tj. za účelem plnění kupní smlouvy, kterou s Vámi uzavíráme. Vaše jméno a adresu zpracováváme za účelem uzavření kupní smlouvy, doručení zboží a vystavení účetního dokladu. Telefonní spojení a e-mailová adresa jsou sdělovány proto, abychom Vás mohli kontaktovat z důvodu podání informace o realizaci kupní smlouvy a rezervace osobního odběru. Zpracování osobních údajů pro tyto účely nepodléhá v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení Vašemu souhlasu, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi.

Doba uchování osobních údajů

Správce uchovává Osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním Osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje zlikviduje a vymaže.

Zpracování osobních údajů

Vaše Osobní údaje předáváme tzv. zpracovateli osobních údajů, který dle našeho pokynu a na základě smlouvy uzavřené s námi v souladu s čl. 28 Nařízení zpracovává Osobní údaje výlučně pro účely, které vyplývají z tohoto dokumentu.

Zpracovateli Vašich údajů jsou společnosti podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu (erectmax.cz) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu a zajišťující marketingové služby.

Údaje o zpracovatelích, tj. komu byly Vaše osobní údaje předány, Vám sdělíme na základě Vaší žádosti zaslané na e-mail info@erectmax.cz.

Vaše práva

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu stanoveném tímto dokumentem a v souladu s Nařízením. Ve vztahu k Osobním údajům máte následující práva vůči naší společnosti:

  • právo získat potvrzení, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto k Osobním údajům,
  • právo na opravu svých Osobních údajů,
  • právo na výmaz svých Osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování Osobních údajů,
  • právo na přenositelnost Osobních údajů.

V případě, že by se jste se jako uživatel domníval, že Správce provádí zpracování Vašich Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

  • vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@dr-nek.cz, aby Správce zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Správce o námitce neprodleně rozhodne a informuje Vás jako uživatele. Nevyhoví-li Správce námitce, máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Osobních údajů dle GDPR tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zabezpečeny veškeré povinnosti správce Osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť Osobních údajů v listinné podobě, zejména zálohy, hesla, antivorvé programy, šifrování.

Správce prohlašuje, že jím přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Správce pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů, a včas obnovuje dostupnost Osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.

Správce tímto prohlašuje, že Ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům Správce. K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Správce. Tyto oprávněné osoby Správce, které zpracovávají Osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Správce zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Správce zajistí, že tato povinnost pro Správce i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu ke Správci.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany Osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany Osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky a GDPR, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Vámi a Správcem jsou příslušné české soudy.

Uživatelé, kteří prostřednictvím objednávkového formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy se Správcem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Správce jejich činnost nijak neřídí.

Správce je oprávněn tyto Zásady změnit. Novou verzi Zásad ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto Zásad na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste Správci poskytl/a.

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 20.11.2020.